Obsługa rachunkowa, kadrowo-płacowa firm

Posiadamylicencję Ministerstwa Finansów Nr 46468/2010 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych a także obowiązkowe ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej.
Biuro prowadzi szeroki zakres usług:
 
Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT i zeznań podatkowych

Prowadzenie spraw kadrowych, płacowych oraz pełna obsługa w zakresie ZUS
 • Sporządzanie list płac
 • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy 
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach PIT-11, PIT 8B PIT- 4R
 • Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie
 • Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia
 • Obsługa zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych RMUA
 • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości
 • Pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych
 • Naliczanie wynagrodzeń pracowników oraz wyliczanie przysługujących im urlopów oraz innych świadczeń pracowniczych
 • Sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych
 • Przygotowanie dokumentów przelewowych z tytułu zobowiązań budżetowych i pracowniczych
 
Prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT
 • Rejestr sprzedaży VAT
 • Rejestr zakupu VAT
 • Eksport towarów
 • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • Import towarów i usług
 • Rozliczanie transakcji trójstronnych
 • Rozliczanie transakcji transgranicznych
 
Karta podatkowa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Ustalanie wyniku finansowego
 • Opracowanie i wdrażanie zasad rachunkowości, w tym zakładowego planu kont
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych
 • Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów
 • Nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 
Pomoc niezbędna w przypadku kontroli przeprowadzanych przez organy administracji państwowej lub samorządowej oraz w przypadku badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów.

Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów w KPiR
 • Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych 
 • Nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
 
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • Nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych oraz prawnych
 
Organizacja gospodarki magazynowej podmiotu
 
Sporządzanie formularzy do NBP, oraz Urzędu Statystycznego

Ceny ustalamy indywidualnie.
 Powered by: www.cdx.pl